A közösségi együttélés alapvető szabályai

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 28/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
/Egységes szerkezetben a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelettel./

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdés és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 13. § (1) bekezdés 2., 5., 11., 13., 17., 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről az alábbi rendeletet alkotja.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: elkövető), aki a jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait Mogyoród Nagyközség közigazgatási területén megvalósuló tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával (a továbbiakban együtt: cselekmény) megsérti.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak sérelme, ha a cselekménnyel kapcsolatban külön jogszabály közigazgatási bírság kiszabását írja elő, továbbá bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg.

2. §

(1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes cselekmény miatt indított eljárás hivatalból indul. A természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által a hatóság tudomására hozott információk alapján indult eljárás is hivatalból lefolytatandó eljárásnak minősül.

(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át, aki az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazza az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

3. §

(1) E rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a) közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás súlyát;
b) jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát;
c) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait.
(3) A helyszíni bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és ezen intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság megfizetését az elkövető készpénz-átutalási megbízással (postautalványon) vagy banki utalással teljesíti Mogyoród Nagyközség Önkormányzata felé.
(5) A közigazgatási bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. Ezen rendelkezést a helyszíni bírság megfizetésére is megfelelően alkalmazandó.
(6) Amennyiben a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

4. §

(1) Mogyoród Nagyközség Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás
megvalósítójával szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabására jogosult, ha az elkövető a jogsértést teljes mértékben elismeri. A közterület-
felügyelő eljárása során a Ket. helyszíni bírságra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.
(2) A közterület-felügyelő a helyszíni bírság kiszabása során figyelembe veszi e rendelet 3. § (2) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat.
(3) Ha az elkövető a jogsértést nem ismeri el, akkor az elkövető jogszabály által rögzített tájékoztatásával egyidejűleg a közterület-felügyelő köteles hivatalból megindítani az eljárást.

II. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTÉLÉS SZABÁLYAIVAL ELLENTÉTES MAGATARTÁS

1. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

5. §

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki:
a) a nagyközség címerét, vagy zászlaját az önkormányzati rendeletben meghatározottól eltérően ábrázolja, engedély nélkül előállítja, forgalomba hozza, vagy felhasználja;
b) a nagyközség logóját kereskedelmi terméken, érmén, emléktárgyon engedély nélkül felhasználja.

2. Utcanév- és házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások
6. §

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki:
a) a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti;
b) az utcanév-táblákat eltakarja, tájékoztató jellegét megszünteti vagy arra jogosult felhatalmazása nélkül eltávolítja;
c) utcanév-táblán hirdetés vagy reklám célját szolgáló feliratot elhelyez.

3. A közterületek használatával és rendjével kapcsolatos magatartások
7. §

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki:
a) engedélyhez kötött használat esetén engedély nélkül használja a közterületet;
b) közterület-használati engedélyben foglalt feltételeket megszegi;
c) a közterület használatának befejezését követően, a közterület használója az eredeti állapotot nem állítja helyre;
d) nem tartja be a vendéglátó ipari üzlet előkert létesítésére vonatkozó külön önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat;
e) közterületen hirdető-berendezést, hirdetőtáblát, reklámhordozót, plakátot közterülethasználati engedély nélkül helyez el;
f) az ingatlan határa és az úttest közötti területet erő- és munkagépek, szállító- és rakodó járművek, kamion, autóbusz, vontató, traktor, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó
tehergépkocsi, valamint pótkocsi és lakókocsi közterületen történő parkolására, tárolására használja;
g) építési törmeléket, bontási anyagot nem konténerben tárol közterületen;
h) a közterület felbontásához a jogszabályban meghatározott hozzájárulást nem szerezi be;
i) az ingatlana előtti csapadékvíz-elvezető árkot engedély nélkül betemeti;
j) a közterületi zöldterületeken a virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait, gallyait tördeli, csonkítja, a fákra hirdetést, transzparenst függeszt ki;
k) tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló, valamint az ingatlan előtti közterületen lévő és a közterület rendeltetésszerű használatát akadályozó vagy a közlekedés biztonságát veszélyeztető növények visszavágását nem végzi el;
l) ingatlana előtti járda, vagy annak hiányában a kerítéstől számított 1 méteres sávon a síkosság mentesítését nem végzi el;
m) a játszótéri eszközöket nem rendeltetésszerűen használja vagy a játszótér területén dohányzik;
n) a játszótér területére kutyát bevisz;
o) közterületen szeszesitalt fogyaszt, kivéve a közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet fogyasztó terében – a nyitva tartási idő alatt- és a közterületen szervezett ünnepi, alkalmi rendezvények területén és idején;
p) gyepfelületen, parkosított területen, díszburkolaton – az önkormányzat által kijelölt parkolóhelyek és az önkormányzat megbízásából végzett tevékenység kivételével –
gépjárművel várakozik vagy a gépjármű által okozott szennyeződést a díszburkolatról nem takarítja el;
q) gépjármű által a szilárd burkolattal ellátott közútra való felhajtás során felhordott közlekedést veszélyeztető anyagok eltávolításáról nem gondoskodik;
r) engedély nélkül házaló tevékenységet folytat,
s) közterületen másokat zavaró, zaklató módon árusít, osztogat vagy szolgáltatást nyújt;
t) engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon közutat elzár, a közúton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít;
u) közutat engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon felbont vagy elfoglal;
v) az út árkába vagy átereszbe olyan anyagot juttat, amely a víz lefolyását akadályozza;
w) a gépjárművel való várakozásával akadályozza:
wa) a települési hulladékgyűjtést;
wb) a települési hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatok elvégzését

4. A környezetünk védelmével kapcsolatos magatartások
8. §

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki:
a) háztartási hulladékot nem a külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon gyűjti;
b) növényi hulladékot éget április 15. napja és szeptember 15. napja között;
c) növényi hulladékot éget szeptember 15. napja és április 15. napja közötti időszakban, de nem a keddi vagy pénteki napon 8:00-18:00 óra között, illetve nem a szombati napon 8:00-12:00 óra között;
d) az ingatlan használója és nem gondoskodik a tisztán tartásáról vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok vagy más hulladékok eltávolításáról
da) az ingatlana előtti járdaszakaszon (járda hiányában egy méter széles területsávon) vagy
db) a járdaszakasz melletti nyílt árokban és annak műtárgyain vagy
dc) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő részén;
e) az ingatlan használója és az ingatlana előtti közterületen rendszeresen nem nyírja a zöldterületi részt vagy az árokból a hordalékot nem takarítja ki;
f) a szórakozó-, vendéglátóhelyek, üzletek (a továbbiakban együtt: üzlet) üzemeltetői az üzlet bejáratánál hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről nem gondoskodik, vagy a hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget vagy az üzlet előtti járdaszakaszt nem tartja tisztán;
g) az ingatlan használója az ingatlan rendben tartásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik;
h) az ingatlan tulajdonosa, vagy használója az ingatlanán a gyomnövények irtásáról nem gondoskodik;
i) a használatában lévő ingatlanról szennyvizet közterületre, illetve más területére enged.

5. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos magatartások
9. § 

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el:
a) az ingatlan tulajdonosa, vagy használója a közszolgáltatással érintett területen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem veszi igénybe;
b) az ingatlan tulajdonosa, vagy használója nem a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjti a szilárd hulladékot, továbbá annak hasznosításáról, ártalmatlanításáról nem gondoskodik;
c) az ingatlan tulajdonosa, vagy használója, aki a lomtalanítás idején a lomot, hulladékot, a települési szilárd hulladék heti szállítása idején nem az előzetesen megjelölt időpontban helyezi ki az ingatlana elé, vagy arra a helyre, amelyet a szolgáltatók előzetesen megjelöltek;
d) az ingatlan tulajdonosa, vagy használója, aki a lomtalanítás keretében az előzetes értesítésben meghatározott ki nem helyezhető anyagot helyez ki közterületre;
e) az ingatlan tulajdonosa, vagy használója, aki a hulladékot úgy helyezi el közterületen, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet károsítja, balesetveszélyt okoz;
f) az ingatlan tulajdonosa, vagy használója, aki az ingatlanán szilárd hulladékot, lomot, környezetszennyező anyagot felhalmoz, tárol;
g) aki a települési önkormányzat által szervezett közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzi;

6. Zajvédelemmel kapcsolatos magatartások
10. §

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki:
a) az üzletben a közvetlen szomszédokat zavaró zeneszolgáltatást nyújt;
b) az üzlethez tartozó kerthelységet úgy helyezi el, hogy az ott tartózkodók által keltett zaj a szomszédos ingatlanon élőket zavarja;
c) a kereskedelmi és vendéglátó egység a bejelentett nyitvatartási idejét túllépve üzemel;
d) szomszédokat huzamosabb időn át indokolatlanul zavarja hangos eszköz működtetésével.

7. Állattartással kapcsolatos magatartások
11. §1

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki:
a) állatot tart vagy legeltet a közterületen;
b) állatot felügyelet nélkül kiengedi a közterületre, kóborolni hagyja;
c) az eb által okozott szennyeződést a közterületről nem távolítja el.

8. Hungaroring körüli területeken végzett tevékenységek
14. §1

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről szóló 27/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó területen
a) olyan gazdasági tevékenységre ad használatba vagy használ ingatlant, amelyen a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott építési övezeti előírások alapján a tevékenység nem folytatható,
b) a sátort, lakókocsit, egyéb ideiglenes tartózkodásra használt járművet elhelyez vagy elhelyezését lehetővé teszi azon a területen, ahol
ba) a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben az érintett terület építési vezetére vonatkozó előírásai nem adnak lehetőséget a kemping létesítésére vagy
bb) kemping üzemeltetésére engedéllyel nem rendelkeznek;
c) az ideiglenes parkoló területén nem biztosítja a Hungaroringen megrendezésre kerülő alkalmi rendezvények idején jelentkező szolgáltatási és gazdasági tevékenységekről szóló 27/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletben foglalt követelményeket.
d) ideiglenes parkoló területén kívül személygépjárművel, busszal parkol vagy parkolást lehetővé tesz.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
15. §

(1) E rendelet – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba, rendelkezései a hatályba lépést követően elkövetett cselekmények esetében alkalmazandó.
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 35/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
(3) E rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése hatályát veszti 2014. január 2. napján.
(4) E rendelet 14. §-a 2014. március 1-jén lép hatályba.

Mogyoród 2015. április 30.

 Paulovics Géza polgármester

dr. Moldván Tünde v


1 Módosította a 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. április 30-tól.