A helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelet

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának
a helyi adókról szóló 25/2013. (XII. 2.) számú rendelete

/Egységes szerkezetbe foglalva a 21/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelettel./

 Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.
Általános rendelkezések

(1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban Htv-ben) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) foglaltak az irányadók.

(2) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a Htv. 1. § (1) és a Htv. 5.§-a alapján, az alábbi adókat vezeti be:
a) Építményadó
b) Telekadó
c) Idegenforgalmi adó
d) Helyi iparűzési adó

(3) A rendelet hatálya Mogyoród Nagyközség illetékességi területére terjed ki.

(4) A helyi adók bevallásának szabályait az Art. 32. §-a szabályozza

 I. ÉPÍTMÉNYADÓ

2. §.
Adókötelezettség

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény).

3. §.
Az adó alanya

(1) A Htv. 3. §-ban foglaltak közül az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

(2) Több tulajdonos esetén, a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

4. §.
Adómentesség

(1) Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §-ban megjelölt építmény.

(2) Mentes az adó alól, a nonprofit sporttevékenység céljára szolgáló építmény.

(3) Mentes az adó alól, az ingatlan nyilvántartás alapján lakás, lakóépület, lakóház címen feltüntetett ingatlanok helyiségei, a garázs, az iroda, az üzlet, a műhely kivételével.

5. §.
Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

(1) A helyi adókról szóló törvény rendelkezései szerint.

 6. §.
Az adó alapja

(1) Az építményadót az adóköteles építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után kell megfizetni.

7. §.
Az adó mértéke

(1) Az adó mértéke:
a) garázs esetén: 600 Ft/m2;
b) kereskedelmi szálláshely esetén: 700 Ft/m2;
c) kereskedelmi célt szolgáló építmény esetén (üzlet, áruház, étterem): 700 Ft/m2;
d) Az a), b), c) pontba nem sorolható üzleti célt szolgáló építmények közül az iroda, a műhely, a raktár, a csarnok, a műterem, a stúdió esetén: 700,-Ft/m2
e) az egyéb nem üzleti célú építmény esetén: 400,-Ft/m2 lép.

(2) A Mogyoród Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti gazdasági építési övezetekben található ingatlanok közül, az 1. mellékletben meghatározott II. övezetben lévő ingatlan tekintetében az adó mértéke:
a) kereskedelmi szálláshely esetén: 700,- Ft/m2;
b) kereskedelmi célt szolgáló építmények közül az üzlet, áruház, étterem esetén: 700,- Ft/m2;
c) az a)-b) pontba nem sorolható építmény esetén: 700,- Ft/m2;
d) az iroda, a műhely, a raktár, a csarnok, a műterem, a stúdió, az egyéb épület esetén: 700.-Ft;
e) az egyéb nem üzleti célú építmény esetén: 400,-Ft/m2 lép.

(3) A Mogyoród Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti gazdasági építési övezetekben található ingatlanok közül, az 1. mellékletben meghatározott III. övezetben lévő ingatlan tekintetében az adó mértéke:
a) kereskedelmi szálláshely esetén: 1.400 Ft/m2;
b) kereskedelmi célt szolgáló építmények közül az üzlet, áruház, étterem esetén: 1.400 Ft/m2;
c) az a)-b) pontba nem sorolható építmény esetén: 1.400 Ft/m2;
d) az iroda, a műhely, a raktár, a csarnok, a műterem, a stúdió, az egyéb épület esetén: 1.400 Ft/m2.

II. TELEKADÓ

8. §.
Az adókötelezettség

(1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő kül-, vagy belterületen elhelyezkedő – telek.

(2) Teleknek minősül: a Htv. 52. § 16. pontja szerint teleknek minősített terület.

9. §.
Az adó alanya

(1) Az adó alanyát a Htv. 18. §-a határozza meg.

10. §.
Adómentesség, adókedvezmény

(1) Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ban felsorolt telek.

(2) Mentes az adó alól az Önkormányzat illetékességi területén lévő telek, az alábbiak kivételével:
a.) Földhivatali Ingatlan Nyilvántartásban (a tulajdoni lapon) kivett útként feltüntetett terület, nagyságára tekintet nélkül;
b.) Földhivatali Ingatlan Nyilvántartásban (a tulajdoni lapon), művelési ág kivett megnevezésű terület, mely legalább 20.000 m2 nagyságú. A művelés alól kivett terület meghatározását, az ingatlan nyilvántartásról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet szabályozza.

(3) Mentes az adó alól:
a.) a vállalkozónak nem minősülő adóalanyok esetében, az 5.000 Ft-ot (azaz ötezer forintot) meg nem haladó éves telekadó mérték. A mentesség megállapításhoz, a tulajdoni lapon nyilvántartott adatokat kell figyelembe venni (tulajdonos neve, tulajdoni hányad). A vállalkozó meghatározását a 52. § 26. pontja szabályozza;
b.) a Földhivatali Ingatlan Nyilvántartásban (tulajdoni lapon) kivett magánútként feltüntetett terület – nagyságára tekintet nélkül – ahol az adóalany a saját tulajdonában lévő, általa lakott lakóingatlana más módon nem közelíthető meg, csak a kivett magánút igénybevételével.

11. §.
Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése

(1) A Htv. 20. §-a rendelkezései szerint.

12. §.
Az adó alapja

(1) Az adó alapja, a telek m2-ben számolt területe.

13. .§
Az adó mértéke

(1) Az adó mértéke: 20 Ft/m2.

 III. IDEGENFORGALMI ADÓ

14. §
Adókötelezettség, az adó alanya

(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékesésségi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

15. §.
Adómentesség

(1) A Htv. 31. §-a alapján

16.§
Az adó alapja

(1) A rendelet 15. § (1) pontja szerinti adókötelezettség esetén az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

17. §
Az adó mértéke

Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 450,- Ft.

18. §.
Az adó beszedésére kötelezett

(1) Az adó beszedésére kötelezett a szállásdíj ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó.

(2) Az idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

IV. IPARŰZÉSI ADÓ

19. §.
Adókötelezettség

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység

20. §.
Az adó alanya

(1)  Az adó alanya a vállalkozó. A vállalkozó fogalmát a Htv. 52.§ 26. pontja határozza meg.

 21. §.
Az adókötelezettség keletkezése, és megszűnése

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

 22. §.
Az adó mértéke

(1) Az iparűzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 1,8 %-a.

(2) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén a Htv. 37. § (2) bekezdésének a.) és b.) pontjában meghatározott esetekben 5.000 Ft/nap.

23. §.
Adómentesség

(1) Mentes az adó alól a Htv. 39/C. §-ban foglalt adóalany, ha éves adóalapja nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.

24. §.
Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2014. január 1-én lép hatálya, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát vesztik a következő rendeletek:

  • az építményadóról szóló 20/2010. (XII.16.) számú rendelet, valamint az azt módosító 34/2011. (XII.16.) és a 32/2012. (XI.30.) rendelet;
  • a telekadóról szóló 33/2012. (XI.30.) számú rendelet és az azt módosító 15/2013. (V.31.) számú rendelet;
  • az építmény, az iparűzési és az idegenforgalmi adóról szóló 37/2005. (XII.14.) számú rendelet és az azt módosító 20/2006. (XII.14.), a 33/2011. (XII.16.), valamint a 34/2011. (XII.16.) számú rendelet.

 

Mogyoród, 2014. november

                         Paulovics Géza polgármester                                              dr. Moldván Tünde jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. november ….. napján … óra …. perckor.

dr. Moldván Tünde
jegyző