Mogyoród önkormányzati óvodai beiratkozás 2015-2016

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a beiratkozás az intézmény vezető által kijelölt helyiségben és személyek közreműködésével történik, ahol a szülőnek be kell mutatnia:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek érvényes személyazonosítására alkalmas igazolványát (pl.: személyazonosító igazolvány, útlevél), továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
• a szülői felügyeleti joggal rendelkező egyik szülő (gondviselő) érvényes személyazonosítására alkalmas igazolványát
(pl.: személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
• gyermek TAJ kártyáját;
• gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha rendelkezésre áll)
• elvált vagy külön élő szülők esetében, a gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés, gyámhatósági megállapodásról készült jegyzőkönyvet;
• nem magyar állampolgárság esetén a Magyarországon tartózkodásra jogosultság igazolása (pl. EGT-tartózkodási engedély; bevándorlási, letelepedési, tartózkodási engedély), keresőtevékenység igazolása.
Az óvoda felvételi körzete: Mogyoród közigazgatási területe. Az óvoda alapító okirata szerint szakmai alaptevékenységként ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását.
Önkormányzati Óvoda (Pillangós Óvoda és gesztenyés Tagóvoda) heti és éves nyitva tartása
a) heti nyitvatartási ideje:
Hétfőtől péntekig – a központilag elrendelt munkarend kivételével – 6:00-tól 17:30-ig;
b)2015. július 27. és 2015. augusztus 07. közötti időszakban teljes egészében zárva tart,
c)összevont csoportban fogadja a gyermekeket:
ci) a Pillangós Óvoda 2015. július 13. – 2015. július 24. között, míg,
cii) a Gesztenyés Tagóvoda 2015. augusztus 10. – 2015. augusztus 19.között.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev.tv) 8. § (1)-(2) bekezdésének 2015.
szeptember 1. napjától hatályos rendelkezései az alábbiak:
(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezett ség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben,vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja
Az óvodai beíratás nem teljesítése esetén fennálló jogkövetkezmények: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott intézményvezetői
döntés közlésének határnapja: 2015. május 22.
A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37. § – 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hozmásodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
A felvétellel kapcsolatosan további tájékoztatást Dr. Csikós Gellértné óvodavezető nyújt a 06-28/441-272 és a 06-30/663-9813 telefonszámon
Az óvodai jelentkezés helye és ideje: Pillangós Óvoda 2146 Mogyoród, Veresegyházi utca 8.
2015. 04. 20. 8-16 óráig
2015. 04. 21. 8-16 óráig
2015. 04. 22. 8-16 óráig