Változás a civil szervezetek támogatásában

A helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról szóló 17/2011.(V.04.) számú rendelet 2016-tól több ponton változott.

Pályázati adatalap letöltése ITT

Elszámolólap letöltése ITT

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 17/2011.(V.04.) számú rendelete
a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról

/Egységes szerkezetben a 7/2012. (IV.03.), a 2/2015. (II.16.), a 28/2015. (X.28.) és a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelettel./

 

Mogyoród nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakosság önszerveződő közösségeinek, valamint a lakosság körét érintő tevékenységet folytató más szervezetek támogatása érdekében a következő rendeletet alkotja:

 

 1. §[1]

(1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoródhoz kötődő egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti civil szervezet és annak jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete, valamint a bevett egyház és annak belső egységének, szervezetének (továbbiakban együtt: szervezet) támogatására

 1. a) az egyedi döntéssel adható vissza nem térítendő pénzügyi támogatás előirányzatot,
 2. b) a pályázat útján adható vissza nem térítendő pénzügyi támogatás előirányzatot

állapít meg az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati támogatást kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatban meghatározott összegig egyedi kérelemre, illetve pályázati úton e rendelet keretei között biztosít az államháztartáson kívülre.

(3) A képviselő-testület év közben nem módosítja az (1) bekezdés szerinti előirányzatot.

(4) E rendelet hatálya kiterjed a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásra, ezen támogatásra irányuló kérelmezőre és pályázóra, az önkormányzati támogatásban részesülőre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

(5) A természetes személyek, szervezetek és a gazdasági társaságok egyedi támogatási iránti kérelmére, az e rendeletnek a szervezetek pályázataira vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.

(6) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatát feladatellátási, közszolgáltatási szerződés, köznevelési, közművelődési megállapodás alapján átvállaló szervezet vagy gazdasági társaság feladatellátásának támogatására, finanszírozására.

 

 1. §[2],[3],[4]

(1) Az Önkormányzat elismeréseként, megbecsüléseként az a kérelmező vagy pályázó szervezet részesülhet önkormányzati támogatásban, amely tevékenységét

 1. a) önkormányzati feladatkörrel,
 2. b) a képviselő-testület gazdasági programjával,
 3. c) Mogyoród Nagyközség hagyományaival,
 4. d) a kultúrával,
 5. e) a közművelődéssel,
 6. f) a hagyományok ápolásával,
 7. g) a neveléssel-oktatással,
 8. h) szociális és karitatív tevékenységgel,
 9. i) a rászorulók megsegítésével,
 10. j) az egészséges életmóddal,
 11. k) a sporttal és a sportolás feltételeinek megteremtésével,
 12. l) a természeti és épített környezet megóvásával,
 13. m) a közrenddel és vagyonvédelemmel,
 14. n) az esélyegyenlőség megteremtésével

kapcsolatos célok valamelyikének elérése érdekében végzi és az önkormányzati támogatást közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Mogyoród Önkormányzatának vagy lakosságának érdekeit szolgálja.

(2) Önkormányzati költségvetési támogatás megállapításának további feltétele, hogy a szervezet:

 1. a) a kérelmének vagy pályázatának benyújtását megelőzően legalább egy évvel jogerősen nyilvántartásba vett mogyoródi székhellyel vagy telephellyel rendelkezzen, de legalább ezen időszakban a mogyoródi tevékenysége köztudomású,
 2. b) az Önkormányzat illetékességi területén ténylegesen az alapító okiratának vagy alapszabályának megfelelően tevékenységet folytat,
 3. c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény a pályázóként való indulását vagy támogatásban való részesülését nem zárja ki.

(3) A szervezet alapító okirata vagy alapszabálya szerinti tevékenységével összefüggő költség és kiadás részfinanszírozásához is nyújtható támogatás, ide nem értve a bérköltséget.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak meg nem felelő szervezet egyedi kérelemére csak kivételes esetben, nemzeti vagy humanitárius érdekből támogatható, továbbá abban az esetben, ha Mogyoróddal kapcsolatos tudományos, oktatói, művészeti vagy jogi oltalom alá eső szellemi termékhez kötődik a támogatási kérelme.

(5) Nem minősül az (1) bekezdésben meghatározott támogatható szervezetnek:

 1. a) az a szervezet, amely
 2. aa) az előző évi támogatás elszámolását határidőre nem teljesítette, vagy
 3. ab) két éven belül nem rendeltetésszerűen használta fel a támogatást, vagy
 4. ac) jogszerűtlenül felhasznált támogatást nem fizette vissza;
 5. b) a politikai párt részvételével létrehozott vagy támogatásával működő szervezet;
 6. c) a politikai párt és helyi szervezete;
 7. d) az a civil szervezet, amely öt éven belül az önkormányzati vagy országgyűlési választáson jelöltet állított;
 8. f) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet;
 9. g) a közalapítvány;
 10. h) a biztosító.

(6) Nem adható támogatás gazdasági tevékenység elősegítésére.

(7) Az a szervezet, amely az Önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében külön előirányzat keretei között támogatásban részesül, ugyanazon célra pályázat útján érvényesen nem igényelhet támogatást.

 

 1. §[5],[6]

(1) Az 1. § szerinti előirányzat mértékét az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.[7]

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti előirányzatból történő önkormányzati támogatás iránti pályázat a pályázati kiírás önkormányzat hivatalos lapjában történő megjelenésétől számított tizenötödik napig nyújtható be. A pályázat kiírásáról az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követően, a polgármester gondoskodik március 31-ig.

A pályázat kiírás az önkormányzat hivatalos lapján túl az önkormányzat honlapján is megjelentendő.

(3) A pályázatot az 1. mellékletben meghatározott pályázati adatlappal kell benyújtani, amelyhez csatolandók az állami és az önkormányzati adóhatóság harminc napnál nem régebbi igazolását az esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozás hiányáról.

(4) A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a

 1. a) szervezet létesítő okiratának másolatát,
 2. b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló beszámolóját és annak letétbe helyezését igazoló iratot.

(5) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.”

(6) A szervezet egyidejűleg több célra is igényelhet támogatást. A kérelmeket külön-külön pályázati adatlapon kell benyújtani.

 

3/A. §[8]

(1) A támogatásról

 1. a) az egyedi kérelemre nyújtott támogatás és az alapítványok pályázata alapján nyújtott támogatás esetén az Önkormányzat Képviselő-testülete,
 2. b) a pályázat alapján nyújtott támogatás esetén az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott bizottság

dönt.

(2) A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza:

 1. a) a támogatott szervezet nevét
 2. b) a támogatás felhasználási céljának rövid megjelölését,
 3. c) a támogatás forrásának megjelölését,
 4. d) a támogatás összegét,
 5. e) a támogatás kifizetésének ütemezését,
 6. f) a támogatási összeg felhasználásnak kezdő és végső időpontját.

(3) Az Önkormányzat a pénzügyi támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követően, a támogatási szerződésben meghatározott időben fizeti ki a támogatott szervezet pénzintézeti számlájára való átutalással.

(4) A pénzügyi támogatás csak a pályázatban és az (2) bekezdés szerinti határozatban meghatározott célra használható fel.

(5) A pénzügyi támogatás összegének felhasználásáról szóló elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés is tartalmazza.”

 

 1. §

(1) A támogatásban részesített szervezetek a felhasználástól számított 30 napon belül, de legkésőbb a következő év január 31-ig beszámolási és elszámolási kötelezettséggel tartoznak.

(2) A támogatásban részesített szervezet a lakosságot a támogatás összegéről, valamint felhasználásának céljáról a rendezvény helyszínén, a helyi újságban, transzparens kifüggesztésével, vagy egyéb módon tájékoztatni köteles.[9]

(3) A támogatott szervezet a támogatott cél megvalósításáról és a támogatási összeg felhasználásáról a 2. melléklet szerinti elszámolást és a támogatási összeg felhasználását igazoló számlák másolatait benyújtja az (1) bekezdésben meghatározott határidőig.[10]

(3a) A pénzügyi támogatás felhasználására vagy a felhasználással való elszámolásra meghatározott határidő kérelemre, méltányolható okból, egy alkalommal meghosszabbítható.[11]

(4) Ugyanazon évben ismételt támogatás iránti kérelmet egy alkalommal lehet benyújtani annak a szervezetnek, amely az Önkormányzattól korábban elnyert támogatás összegével kapcsolatos beszámolási, elszámolási és közzétételi kötelezettségének eleget tett. Az ismételt támogatás iránti igény és az ismételt támogatás nem lehet magasabb a tárgyévben megítélt támogatás összegénél.[12]

(5) Ismételt támogatási kérelemben nyilatkozni kell a többlet támogatás iránti igény okáról, valamint a többlet támogatási igény szükségességének elkerülésére a szervezet által megtett intézkedésekről. A kérelemhez mellékelni kell a szervezet éves tervezet bevételeinek és kiadásainak, továbbá az azokban bekövetkezett változásokat a támogatás iránti igény felmerüléséig.[13]

(6) A támogatással történő elszámolás a hatályos számviteli szabályok szerint történik, amelynek elfogadásáról a támogatást megítélő 3/A. § (1) bekezdés szerinti testület dönt.[14]

(7) A pénzügyi támogatás felhasználása időközben is ellenőrizhető, amelyet az (6) bekezdés szerinti testület rendelhet el, amennyiben a nem rendeltetésszerű felhasználás gyanúja felmerül. Az időközi vizsgálat eredményeként, amennyiben a támogatott céltól eltérő felhasználás megállapítást nyer, akkor a pénzügyi támogatás azonnali visszafizetését kell elrendelni.[15]

(8) Amennyiben a támogatott szervezet az elszámolási kötelezettségének az arra nyitva álló határidőn belül nem tesz eleget vagy a támogatást nem támogatott célnak megfelelően használta fel, akkor a támogatás összegét a szervezetnek vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettségről a (6) bekezdés szerinti testület az elszámolásra rendelkezésre álló határidőt követő ülésén dönt.[16]

(9) A pályázati céltól eltérő felhasználás megállapítása esetén az erre vonatkozó döntés meghozatalát követő három, míg az elszámolás vagy a visszafizetés elmulasztása esetén a határidő elmulasztását követő egy évben a szervezet nem részesíthető e rendelet szerinti önkormányzati támogatásban.[17]

 

 1. §

(1) A pályázatokat a polgármesternek címezve kell benyújtani az e rendeletben meghatározott mellékletekkel együtt.[18]

(2) A polgármester a hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatot benyújtó szervezetet öt napos határidő megjelölésével, hiánypótlásra szólítja fel.[19]

(3) Azon szervezetek pályázatai, amelyek nem felelnek meg a 2.§-ban előírt feltételeknek, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják érvénytelenek.

 

 1. §

(1)[20]

(2) A pályázatok elbírálásának határideje május 31.[21]

(3) A pályázókat a döntés meghozatalától számított 10 napon belül írásban értesíteni kell a pályázat eredményéről.

(4) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti közzétételen túl, a nyertes pályázatokra vonatkozó adatokat az önkormányzati hivatalos lapjában és az önkormányzat honlapján mielőbb közzé kell tenni.[22]

 

 1. §

A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a Gazdasági Bizottság feladata, amelynek tevékenységéről évente egy alkalommal, a zárszámadás elfogadásakor az elnök beszámol a Képviselő-testületnek.

 

7/A. §[23]

(1) Az alapítványtól érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérő államháztartáson kívülről érkező támogatás elfogadásáról, a támogatott cél megjelöléséről és a támogatás felhasználásának határidejéről a polgármester előterjesztésére a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság dönt.

 

7/B. §[24]

(1) Az önkormányzati támogatás iránti egyedi kérelem az 1. § a) pontjában meghatározott előirányzaton elkülönített összeg kimerítéséig, de legkésőbb november 30-ig nyújtható be.

(2) Az önkormányzati támogatás iránti egyedi kérelem elbírálására legkésőbb a kérelem benyújtását követő hónap vagy amennyiben az 5. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásra kerül sor, akkor legkésőbb a hiánypótlás teljesítésének határidejét követő hónap munkaterv szerinti testületi ülésén kerül sor. Az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása előtt benyújtott kérelem a rendelet elfogadását követő hónap munkaterv szerinti testületi ülésén kerül elbírálásra.

(3) Az önkormányzati támogatás iránti egyedi kérelem elbírálása céljából rendkívüli testületi ülésre abban az esetben kerül sor, ha arra az önkormányzati támogatásnál magasabb pályázati támogatás elnyerése érdekében szükség van.

 

Záró rendelkezések

 1. §

A rendelet 2012. január 1. napjával lép hatályba.

Mogyoród, 2016. január 11.

 

Paulovics Géza dr. Moldván Tünde
polgármester jegyző

 

[1] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[2] Módosította a 28/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 28-tól.

[3] Módosította a 28/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. október 28-tól.

[4] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[5] Módosította a 7/2012. (IV. 03.) sz. rendelet 1.§. Hatályos: 2012. április 4.

[6] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[7] Módosította a 28/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. október 28-tól.

[8] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[9] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[10] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[11] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[12] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[13] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[14] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[15] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[16] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[17] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[18] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[19] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. február 17-től.

[21] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[22] Módosította a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[23] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.

[24] Beiktatta a 34/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2015. december 22-től.